Witamy na stronie internetowej firmy REKOP PW


Nasza firma zajmuje się:

  • projektowaniem  przedsięwzięć związanych z inżynierią środowiska oraz ekologią stosowaną, a w szczególności w: rekultywacji i makroniwelacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych; zamykaniu i rekultywacji składowisk wszelkiego rodzaju odpadów, oczyszczaniu skażonych gruntów, ścieków i wód gruntowych zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi, unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych, a także w zastosowaniu nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków, opartych o procesy bioremediacji i technik membranowych.
  • opracowywaniem kart informacyjnych przedsięwzięcia, raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, dokumentacji geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych, dokumentacji geodezyjno-kartograficznych, projektowaniem przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami – między innymi ich wykorzystaniu w rekultywacjach i makroniwelacjach terenów zdegradowanych i zdewastowanych, prowadzeniem nadzorów autorskich nad wykonywanymi rekultywacjami.
  • sporządzaniem programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne,
  • sporządzaniem programów gospodarowania odpadami wydobywczymi,
  • prowadzeniem procedur formalno-prawnych związanych z oceną oddziaływania na środowisko, geologią, hydrogeologią oraz uzyskaniem koncesji na eksploatację kopalin - zgodnie z przepisami prawnymi regulującymi te dziedziny,
  • prowadzeniem sprawozdawczości w zakresie wytwarzania i zagospodarowania odpadów,
  • opracowywaniem przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i symulacji ekonomicznych przedsięwzięć.
  • prowadzeniem ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych,
  • prowadzeniem nadzoru inwestorskiego przy realizacji rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz składowisk odpadów.

  W ciągu kilkunastu lat działalności pozyskaliśmy, jako stałych współpracowników, wielu znakomitych fachowców, o dużym doświadczeniu w projektowaniu, planowaniu, prowadzeniu prac badawczych i doradztwie, zdobytym w trakcie licznych przedsięwzięć z zakresu górnictwa odkrywkowego, geologii, hydrogeologii i inżynierii środowiska oraz gospodarki odpadami. Z firmą stale współpracują pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutów Naukowo – Badawczych. Niektóre z prac wykonanych przez naszą firmę prezentowane były na międzynarodowych konferencjach i publikowane w profesjonalnych czasopismach.

Zapraszamy do współpracy.                   

Marek Misior