Witamy na stronie internetowej firmy REKOP PW


Nasza firma zajmuje siÄ™:

  • projektowaniem  przedsiÄ™wzięć zwiÄ…zanych z inżynieriÄ… Å›rodowiska oraz ekologiÄ… stosowanÄ…, a w szczególnoÅ›ci w: rekultywacji i makroniwelacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych; zamykaniu i rekultywacji skÅ‚adowisk wszelkiego rodzaju odpadów, oczyszczaniu skażonych gruntów, Å›cieków i wód gruntowych zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi, unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych, a także w zastosowaniu nowoczesnych technologii oczyszczania Å›cieków, opartych o procesy bioremediacji i technik membranowych.
  • opracowywaniem kart informacyjnych przedsiÄ™wziÄ™cia, raportów o oddziaÅ‚ywaniu inwestycji na Å›rodowisko, dokumentacji geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych, dokumentacji geodezyjno-kartograficznych, projektowaniem przedsiÄ™wzięć zwiÄ…zanych z gospodarkÄ… odpadami – miÄ™dzy innymi ich wykorzystaniu w rekultywacjach i makroniwelacjach terenów zdegradowanych i zdewastowanych, prowadzeniem nadzorów autorskich nad wykonywanymi rekultywacjami.
  • sporzÄ…dzaniem programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne,
  • sporzÄ…dzaniem programów gospodarowania odpadami wydobywczymi,
  • prowadzeniem procedur formalno-prawnych zwiÄ…zanych z ocenÄ… oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko, geologiÄ…, hydrogeologiÄ… oraz uzyskaniem koncesji na eksploatacjÄ™ kopalin - zgodnie z przepisami prawnymi regulujÄ…cymi te dziedziny,
  • prowadzeniem sprawozdawczoÅ›ci w zakresie wytwarzania i zagospodarowania odpadów,
  • opracowywaniem przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i symulacji ekonomicznych przedsiÄ™wzięć.
  • prowadzeniem ruchu w odkrywkowych zakÅ‚adach górniczych,
  • prowadzeniem nadzoru inwestorskiego przy realizacji rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz skÅ‚adowisk odpadów.

  W ciÄ…gu kilkunastu lat dziaÅ‚alnoÅ›ci pozyskaliÅ›my, jako staÅ‚ych wspóÅ‚pracowników, wielu znakomitych fachowców, o dużym doÅ›wiadczeniu w projektowaniu, planowaniu, prowadzeniu prac badawczych i doradztwie, zdobytym w trakcie licznych przedsiÄ™wzięć z zakresu górnictwa odkrywkowego, geologii, hydrogeologii i inżynierii Å›rodowiska oraz gospodarki odpadami. Z firmÄ… stale wspóÅ‚pracujÄ… pracownicy naukowi Politechniki WrocÅ‚awskiej, Uniwersytetu WrocÅ‚awskiego oraz Instytutów Naukowo – Badawczych. Niektóre z prac wykonanych przez naszÄ… firmÄ™ prezentowane byÅ‚y na miÄ™dzynarodowych konferencjach i publikowane w profesjonalnych czasopismach.

Zapraszamy do wspóÅ‚pracy.                   

Marek Misior